ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

కోదండరామాంజులు

మనిసన్న్యాక రోంత సున్నితముండాల. మొద్దుబారగూడదు. మనిషి మొద్దుబారితే ముందు వానికేనష్టము, మల్లనే మిగతాజనానికి నష్టము. ఎవురైనా యెందుకుమొద్దుబారతారు అంటే వొగ సిన్న కజ్జెప్తా.

నేను మూడోతరగతివరకూ మా బట్టుపల్లెలో నాగన్నైవోరిబళ్లోనే సదువుకున్న్యిట్టు చెప్తిగదా. శ్రీ శ్రీనివాసాకాన్వెంట్లో నాలుగోతరగతిలో జేరేటప్పుటికి రోంత ఆలస్యమయింది. అప్పుటికే ఇరవైమూడుమంది పిల్లకాయలు చేరిపొయ్యుండారు. శానామంది వొకటోతరగతి నుంచి కాన్వెంట్లో సదివినోళ్లే. వోళ్ల పేర్లుగూడా ఏబీసీడీల ప్రకారమూ తిరగరాసి నంబర్లుగూడా ఇచ్చుండారు.

రెడ్డొచ్చ మొదులుబెట్టు అనేమాట మా నాగన్నైవోరిబళ్లో చెల్లుబాటౌతుందేమోగానీ శ్రీశ్రీనివాసాకాన్వెంట్లో కాదుగాబట్టి "టొంటీఫో..ర్" అంటే "ప్రజెన్ మాస్టే" అని పలకాల. మేడమైతే "యస్ టీచే" అనాల. నాగన్నైవోరిబళ్లోమాదిరిగా చింతచెట్టుకింద ఇసకలోగాదు, బోదకొటంలో బండలమింద గంటలతరబడి మెదలకండా కుచ్చోవాల.

ఆరంకణాల కొటంలో నాలుగోతరగతి ఒకపక్కకూ, ఐదోతరగతి ఇంగోపక్కా మల్లుకొని కూచ్చోవాల. రెండు తరగతులకూ మధ్యలో వుండే దూలానికి కోదండం యాలాడతాంటాది. కోదండమంటే దూలానికి దండమాదిరిగా కట్టిన రెండుమూరల నులకతాడు. మార్కులు తక్కువొచ్చిన పిల్లకాయలనూ, రోజూ బడికి ఆలస్యంగావొచ్చే పిల్లకాయలనూ కోదండం ఎక్కిస్తారు. ఎక్కినోళ్లు కిందికి దిగేటప్పుటికి వాళ్ల తాతముత్తాతలతో సహా దిగుతారు!

నేను చేరిన ఐదునాళ్లకే యూనిట్ టెస్టులు. మల్లికార్జున మాస్టర్ క్లాసులో ఇరవై ఐదుకు ఒక మార్కు తక్కువొస్తే ఈతబర్రతో అరచేతిమింద ఒకదెబ్బ. ఇరవైకి తక్కువొస్తే చెక్కస్కేలుతో చేతివేళ్ల గెనుపులమింద స్కేలుగేడితో దెబ్బలు. పదహైదుకు తక్కువొస్తే క్లాసయిందాఁకా గోడకుర్చీ. అంతకు తగ్గితే కోదండం. కొత్తగాబట్టి నేను యూనిట్‌టెస్టు రాయలా.

నా ఖర్మకాలి నన్నూ ఏదో వొగరోజు కోదండం ఎక్కిస్సారేమో, అదెట్టుంటుందో సూజ్జా౨మని నాకునేనుగా వొగట్రెండుసార్లు స్టూలెక్కి కోదండానికి యాలాడి చూసినా. యాలాడఁగానే వేళ్లు అంటగరసకపొయ్యేటిగా నొక్కేస్తాది. అర్దనిమిషం గూడా వుండల్యాకపొయినా.

యూనిట్‌టెస్టులో రామాంజులుకు మార్కులు ఐదోఆరో వొచ్చినాయి. అప్పుడు మా కాన్వెంట్లో శానామంది రామాంజులులుండేవోళ్లు. వొక్క పోలోళ్లపల్లె నుంచే ముగ్గురు రామాంజులులు. వీళ్లుగాక పోలోళ్లపల్లెనుంచి ఒక రామాంజులు మాస్టరు కూడా వున్యాడు.

ఐదారుమార్కులొచ్చిన రామాంజులును నడుము పట్టుకొని, రెండు అరచేతుల మధ్యలో కోదండం అందేదాఁక పైకెత్తి, ఆ తాడు మీదిగా రెండుచేతులవేళ్లను పెనవేయమని చెప్పి, వదిలేసినాడు మల్లికార్జున మాస్టర్. వేలాడే ఒళ్లు బరువుకు చేతివేళ్లను ఊడిరానీయకుండా కోదండం నొక్కుతావుంటే యట్టుంటాదో రామాంజులును అడగాల్సినపన్ల్యా.

వొగపక్క రామాంజులును కోదండమెక్కించి, ఇంగోపక్క కొందరిని గోడకుర్చీవేయిచ్చి, మల్లికార్జునమాస్టర్ మాకు పాఠం మొదులుబెట్టినాడు. పదైదు నిమిషాలయుంటాది. గోడకుర్చీ యేసినోళ్లు యేడ్సినారు గాని, రామాంజులు మాత్రం కుయ్యికయ్యిమన్ల్యా. పాఠమయినాఁక కిందికి దించితే వేళ్లు నలుపుకుంటా ఉఫ్ ఉఫ్ప్‌మని ఊదుకుంటా కుచ్చున్న్యాడు.

ఆ తరువాత క్లాసు రసూల్ మాస్టర్‌ది. పదైదు మార్కులకంటే తక్కువొచ్చినోళ్లు మాస్టర్ కుర్చీముందుండే బల్ల కాలికింద చేతివేళ్లునాలుగూ పెట్టాల. మాస్టరు బల్లమింద మెల్లగా కుచ్చోని నొక్కుతాడు. రోంచేపు యేడిస్తే తీసేస్తాడు. రామాంజులు యేడ్సడే! నొప్పి జాచ్చీ అయితే ఆ అని నోరుదెరుచ్చా౨డుగాని యాడ్సడు.

అల్లరోడా అంటే కాదు. సదవడా అంటే, దించిన తల ఎత్తకండా సదువుతాడు. మార్కులొచ్చా౨యా అంటే రావు. యీడింతేనని మాస్టర్లు వొదుల్తారా అంటే వొదల్రు. ఒక్కనాడు గాదు, ఆ వొక్క పరీక్షగాదు, సమచ్చ౨రం పొడుగునా యింతే.

రామాంజులుకు యెట్టుండేదో యేమోగాని, ఆ బాదలు చూసేదానికి మాత్రం శానా నిబ్బరం గావాల.

కామెంట్‌లు

Srinivas Sirigina చెప్పారు…
అమ్మో తలచుకుంటేనే వళ్ళు జలదరిస్తుంది. పాపం రామాంజులు.

ఈ బ్లాగ్ నుండి ప్రసిద్ధ పోస్ట్‌లు

రాధ కోసం వొగపారి సూడొచ్చు

చిన్నాయనతో తిరగాల్నేగానీ బలే నవ్వుకోవొచ్చు. అంత తమాసాగా మాట్టాడే మనిసి ఇంగెవురూ వుండరేమో. యండాకాలం సెలవలు ఇంగా నలభై రోజులుండాయి. సెలవల తరవాత మనం ఐదోతరగతి. పొద్దన్నే బువ్వాగివ్వా తిని, తీరుబడిగా రోంచేపు పెద్దతోటలో తిరిగి, మజ్జాన్నంగా మూలపల్లెకు బయల్దేరినాం. అప్పిరెడ్డితాతోళ్ల వడ్లమిషన్ కాడ రాయచోటి బస్సెక్కి కుచ్చున్న్యాం. బస్సు సోమారంవడ్డెపల్లె దాటినాఁక చిన్నాయన మా ఇద్దరికీ టిక్కట్ తీసుకున్న్యాడు. నాదీ ఫుల్ టికట్టే. ఆమాటా ఈమాటా మాట్లాడుకుంటా వుండగా బస్సు ఏరు దాటింది. నేను కిటికీవార కూచ్చోని, చెట్లూ కొండలూ యనక్కు పోయేది చూస్తా వుంటి. బస్సు ఏరు దాటి వడ్డెపల్లెలో నిలబడింది. పల్లె మొగసాల తార్రోడ్డు నుంచి పడమటగాపోయే ఒక మట్టిబాటను చూపిచ్చి, "ఈ బాటెమ్మడీ పోతే మూలపల్లె వస్సాది" అన్న్యాడు. రాయచోటికి నేను మస్తుగా పొయ్యిన్యాగానీ అసలు ఆడొక బాటుందనే సంగతే సరిగా చూళ్ల్యా. "నిజ్జంగా?!!!" "నిజ్జంగానే" "ఐతే రాయచోటికెందుకూ? ఈణ్ణే దిగుదాం పట్టు." "ఈడ దిగితే మనం ఎక్కాల్సిన సర్వీసు వొకటే. నటరాజా సర్వీస్." "ఓహో..." "పూర్వం బస్సుల్యాడియ్యి?!

పొద్దున్నే లేసినాడు కాదరయ్య

అప్పటికి నాకు సరిగ్గా నాలుగేళ్ళు కూడా నిండి ఉండవేమో... ఎండాకాలం రాత్రి పెరుగన్నం తిని కిరసనాయిలు బుడ్డీలు ఆర్పి, రాతిమిద్దె యనకాల నులక మంచలమీద ఎచ్చని నారపరుపులేస్కోని పండుకొని సల్లగ గాలి తగుల్తాఉంటే ఆకాశంలో నిజ్జంగా సందమామగాదు కదిలేది మోడాలేనని ఆ పల్లె మొత్తంలో నాకు మా నాయనకే తెలిసినట్టు ఒక పరమానందంతో మబ్బుల ముసురు, మధ్యలో చుక్కలు, గాలి వేగం, మెరుపులు గమనిస్తూ 'ఇప్పుడు వాన పడుతుందా లేదా' అని పెద్ద ఖగోళ శాస్త్రవేత్త మాదిరి ఆలోచనలో ఉండగా మా నాయన పాట మొదలు పెట్టినాడు నేను పలకడం మొదలుపెట్టినా. *** *** *** తెల్లారేసరికి భట్టుపల్లె లో నేనో ఘంటసాల, నా పేరు కాదరయ్య ఐంది. విజయవంతంగా రాకెట్ ప్రయోగించిన అబ్దుల్ కలాం మాదిరిగా సంబర పడి ఉంటాడు మా నాయన బహుశా . ఆ పాటతో నాకు వచ్చిన గుర్తింపు ఆ తరువాత కూడా కొనసాగుతూ ఉంది. బెస్తోళ్ళ పెద్దోడు ఇప్పటికీ నేను కనబడితే "ఏం కాదరయ్యా బాగుండా(వా)?" *** *** *** చిన్నప్పటి నుండి "ఓ పెద్దోడా...!!" అని అరవడమే అలవాటైంది పెద్దోడు నిజెంగానే నా కంటే వయసులో చానా పెద్దోడని తెలిసేసరికి పిలుపులో మార్పు ఎబ్బెట్టుగా

బయటోళ్లకు జెప్పే కతగాదు

ఇది కత గాదు. వొక్కటంటే ఒక్క మాట. అంతే. బోయోళ్లెంగటసామి గుమ్మనాగని నాయనతో అన్నె మాట. చానా చిన్న మాట. నేను పుట్టక ముందెప్పటిదో చాన్నాళ్లనాటి మాట. భట్టుపల్లె జనాలు వాళ్ల బిడ్డలకూ, బిడ్డల బిడ్డలకూ గూడా చెప్పుకుంటానేవుంటారీమాటను పిట్టకత మాదిరిగా. ఈ మాటను యిని ఫక్కుని నవ్వి మరిసిపోతే పోవచ్చు. అదీ మంచిదే. మరిసిపోకండా గుర్తుబెట్టుకుంటే యింగా మంచిది. ఇంతకూ కతేందంటే ... వొకనాటి పొద్దునపూట భట్టుపల్లెలో ఛఱ్ఱఛఱ్ఱామని గాస్చాండాదంట యండ. ఆ యండలో దోవ పక్కన వొక బండమింద ఒక్కడే కుచ్చోనున్న్యాడంట బోయోళ్లెంగటసామి. గుమ్మనాగని నాయన ఆ దోవన పోతాపోతా యంగటసామిని సూశనంట. గుమ్మనాగడు మా సిన్నప్పుడు మా మడికాడ జీతగాడుగా వున్న్యాడులే. ఆ గుమ్మనాగని నాయన. సూసిన ముసిలోడు గొమ్మునుండకండా, "యేల నాయనా యండలో గుచ్చోనుండావే.." అన్న్యాడంట. దానికి యంగటసామి - తలకాయ గూడా తిప్పకండా, "నువ్వు జెప్పలేదనీ, **గానివి" అన్నెంట. ఇంతేబ్బా కత! పిట్టకొంచెం కూతఘనం అన్నిట్టుగా ఈ పిట్టకతలో తోడుకున్నోళ్లకు తోడుకున్నెంత. అంత యండ కూడా లెక్కలేనంత ఆలాశనలో వుండాడు. బాధలో వుండాడు. ఎవురిమిందనో దేనిమిందనో కోపంలో వుండాడు. యండలో బండమ